Materiál na pripomienkovanie

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (súbor PDF; 50,8 kB)

Štatút Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 3532/2019
Dátum začatia pripomienkového konania: 03.06.2019
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14.06.2019

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 2342/2019
Dátum začatia pripomienkového konania: 09.04.2019
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 02.05.2019

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 2367/2019
Dátum začatia pripomienkového konania: 09.04.2019
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 02.05.2019

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh vyhlášky ÚGKK SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 6992/2018
Dátum začatia pripomienkového konania: 08.08.2018
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21.08.2018

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu (rezortné): LPO – 5005/2017
Dátum začatia pripomienkového konania: 22.05.2017
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 09.06.2017

Návrh na zrušenie úlohy č. 20 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2012

Číslo materiálu (rezortné): LPO -7586/2012
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. 12. 20112
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27.12. 2012
Skrátená lehota : 5 dní
Dôvod skrátenia: Z dôvodu splatnosti predmetnej úlohy.

Analýza potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov v zmysle výsledkov verejných obstarávaní

Číslo materiálu (rezortné): P-6785/2012
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. 11. 20112
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23.11. 2012
Skrátená lehota : 5 dní
Dôvod skrátenia:Materiál sa predkladá do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu odvrátenia hroziacich hospodárskych škôd v dôsledku nezabezpečenia financovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim na roky 2012-2014.

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): LO-6171/2012
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. 10. 2012
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. 11. 2012

Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Vzhľadom na počet vznesených pripomienok, a to aj nad rámec predloženého návrhu zákona, z ktorých jednou bola aj hromadná pripomienka verejnosti, návrh zákona nebol predložený do ďalšieho legislatívneho procesu. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vypracuje nový návrh, ktorý bude opätovne predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): P-5709/2012
Dátum začatia pripomienkového konania: 03. 10. 2012
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. 10. 2012
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): LO-7342/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 07. 11. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. 11. 2011
Názov postupu a lehota: skrátená - 9 ( Úlohy vyplývajúce z opatrenia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. k.: 05891/2010Ui-P1525/10-15, z bodu B.1. a B.2. uznesenia vlády SR č. 882 z 9. decembra 2009 k návrhu aktualizácie Koncepcie na usporiadanie pozemkového vlastníctva a bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 425 z 29. júna 2011 k analýze a návrhu možností urýchlenia procesu registrácie majetku vykonanej na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 z 2. marca 2011 k správe o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie)
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Analýza potrieb finančného zabezpečenia obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov a harmonogram ukončenia registra obnovenej evidencie pozemkov na území Slovenskej republiky

Číslo materiálu (rezortné): P-2206/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. 08. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 02. 09. 2011
Názov postupu a lehota: 15 dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Analýza a návrh možností urýchlenia procesu registrácie majetku vykonanej na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo dňa 2. marca 2011 k správe o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie

Číslo materiálu (rezortné): P-3954/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 09. 06. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15. 06. 2011
Názov postupu a lehota: skrátený postup- 5 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): P-1976/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 15. 02. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 07. 03. 2011
Názov postupu a lehota: 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): LO-1180/2011
Dátum začatia pripomienkového konania: 15. 02. 2011
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 07. 03. 2011
Názov postupu a lehota: 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim k 30. 09. 2010 podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): P-6104/2010
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. 11. 2010
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. 12. 2010
Názov postupu a lehota: skrátený postup- 5 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Návrh na zrušenie úlohy v bode B.5. pre predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR z uznesenia vlády SR č. 433 z 5. mája 2004 k informácii o zabezpečení prístupnosti Úradného vestníka EÚ ( Official Journal)

Číslo materiálu (rezortné): P-1382/2010
Dátum začatia pripomienkového konania: 11.05.2010
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.05.2010
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Návrh opatreniao úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Číslo materiálu (rezortné): P-946/2010-127
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. 2. 2010
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10. 3. 2010
Názov postupu a lehota: bežný postup - 14 pracovných dní

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu (rezortné): L-7427/2009
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. 11. 2009
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. 11. 2009
Názov postupu a lehota: skrátená lehota - 5 pracovných dní

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2010

Číslo materiálu (rezortné): P-5407/2009
Dátum začatia pripomienkového konania: 20. 10. 2009
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. 11. 2009
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: jan.salata@skgeodesy.sk

Návrh vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.

Číslo materiálu (rezortné): LPO - 1326/2009
Dátum začatia pripomienkového konania: 11.3.2009
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31.3.2009
Názov postupu a lehota: bežný/riadny postup - 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: jana.dracova@skgeodesy.sk

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2009.

Číslo materiálu (rezortné): P-4969/2008
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.11.2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18.11.2008
Názov postupu a lehota: skrátený postup - 6 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: jan.salata@geodesy.gov.sk

Návrh na zrušenie úlohy č. 24 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-4476/2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 8.8.2008
Názov postupu a lehota: bežný postup
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: robert.jakubac@skgeodesy.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu (rezortné): GK-3923/2008
Dátum začatia pripomienkového konania: 30.6.2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 22.7.2008
Názov postupu a lehota: bežný postup
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: barica@skgeodesy.sk

Správa o zabezpečovaní plnenia hlavných úloh v rezorte geodézie, kartografie a katastra SR.

Číslo materiálu (rezortné): P-2386/2008
Dátum začatia pripomienkového konania: 21.4.2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6.5.2008
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: salata@geodesy.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správ-nych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-1418/2008

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: LPO-766/2008
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: LPO-767/2008
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-6123/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 15.10.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5.11.2007
Názov postupu a lehota: bežný postup - 15 dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2008

Číslo materiálu (rezortné): OGK-6094/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 11.10.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.10.2007
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Správa o zabezpečení úloh katastrálnymi úradmi a správami katastra

Číslo materiálu (rezortné): KP-3019/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 11.5.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.5.2007
Názov postupu a lehota: bežný postup - 10 dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: vojticko@geodesy.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-2294/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 13.4.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7.5.2007
Názov postupu a lehota: bežný/riadny postup - 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Správa o plnení Multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu a verejnú správu v rezorte gedézie, kartografie a katastra

Číslo materiálu (rezortné): P-2171/2007
Dátum začatia pripomienkového konania: 4.4.2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 19.4.2007
Názov postupu a lehota: bežný/riadny postup - 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z.z.

Číslo materiálu: LPO-914/2007
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu:

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: LPO-904/2007
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov

Číslo materiálu: LPO-910/2007
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: zabojnikova@geodesy.gov.sk

Správa o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov k 30.9.2006 a návrh harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2007.

Číslo materiálu (rezortné): 5163/2006-100
Dátum začatia pripomienkového konania: 24.10.2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 30.10.2006
Názov postupu a lehota: zjednodušený postup
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: bada@geodesy.gov.sk

Správa o plnení rozvojového programu odvetvia geodézie, kartografie a katastra na roky 2004 - 2007

Číslo materiálu (rezortné): GK-1890/2006
Dátum začatia pripomienkového konania: 4.4.2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20.4.2006
Názov postupu a lehota: bežný postup – 10 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: vojticko@geodesy.gov.sk

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.

Číslo materiálu (rezortné): LPO-1423/2006
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.3.2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31.3.2006
Názov postupu a lehota: bežný/riadny postup – 15 pracovných dní
Vaše pripomienky môžete posielať na e-mailovú adresu: iveta@geodesy.gov.sk


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 18.10.2021